Сурталчилгаагаа хэрхэн байршуулах вэ?

  1. Та moogol.mn-нд имэйл хаягаа бүртгүүлнэ. Танд нууц үг ирнэ.
  2. Та бүртгүүлсэн имэйл хаяг болон нууц үгээрээ moogol.mn-нд нэвтэрнэ.
  3. Танд туршилтын 1000 Моогол оноо, 7 хоногын туршилтын эрх олгогдоно.
  4. Сайтын баруун дээд буланд байгаа Миний сурталчилгаа цэсийг сонгоно.
  5. Шинэ сурталчилгаагаа та өөрөө оруулж, түлхүүр үгээ сонгож оруулна.
  6. Сурталчилгааны статистик үзүүлэлтээ (24/7) өдөр бүр хянана.